OBCHODNÉ PODMIENKY

verzia platná od 1.12.2021


1. Predávajúci, základné kontaktné údaje (aj pre reklamácie)

 • 1.1 Tovar dostupný a predávaný prostredníctvom ktorejkoľvek z webových stránok www.kristinatran.sk a www.soayfashion.sk (ďalej len "internetový obchod" alebo "webstránka") ponúka na predaj podnikateľ Kristína Tranová - Soay - Handmade, IČO: 51 802 155, miesto podnikania Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, pod číslom 110-268577, tel.č.: +421 905 317 362 (ďalej len "predávajúci").

2. Predmet obchodných podmienok, ich zmeny a súvisiaca právna úprava

 • 2.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prostredníctvom webového rozhrania webstránky uzatvára nižšie uvedeným spôsobom s predávajúcim kúpnu zmluvu o kúpe tovaru z internetového obchodu, na strane druhej; každá takáto fyzická alebo právnická osoba ďalej jednotne len "kupujúci".
 • 2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie obchodných podmienok kedykoľvek priebežne meniť alebo doplniť. Obchodné podmienky sú platné a účinné vždy v znení zverejnenom na webstránke. Akýkoľvek nákup na webstránke sa riadi znením obchodných podmienok, ktoré je na webstránke zverejnené v momente riadneho zadania objednávky na takýto nákup zo strany kupujúceho (viď článok 4.2 nižšie).
 • 2.3 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim založené uzavretím kúpnej zmluvy o kúpe tovaru z internetového obchodu sa riadia platnými slovenskými právnymi predpismi, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

3. Ponuka tovaru v internetovom obchode

 • 3.1 Umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webstránku nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) a preto všetka prezentácia tovaru umiestená na webstránke, ako aj akákoľvek informácia komunikovaná ohľadom tovaru predávajúcim v akejkoľvek inej forme, aj vrátane e-mailu, telefonického hovoru, sms, akýchkoľvek postov, komentárov, súkromných správ na sociálnych sieťach a iných platformách, má len informatívnu povahu a komunikuje verejnosti možnosť zaslania objednávky.
 • 3.2 Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, názvy, logá alebo iné označenie tovaru, materiálov alebo spoločností, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky tovaru a internetového obchodu. Podliehajú rôznej autorsko-právnej a inej zákonnej ochrane. Kupujúci ani akíkoľvek iní návštevníci webstránky nie sú oprávnení s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom narábať alebo vytvárať ich kópie, či iné vyobrazenia.

4. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 • 4.1  Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu o kúpe tovaru z internetového obchodu (ďalej aj len "zmluva" alebo "kúpna zmluva") s kupujúcim prijatím objednávky zadanej kupujúcim prostredníctvom na to určeného formulára dostupného na webstránke (ďalej len "objednávka").
 • 4.2. Objednávka je riadne zadaná momentom riadneho potvrdenia nasledujúcich informácií a krokov zo strany kupujúceho:

                4.2.1. špecifikácia tovaru z aktuálnej ponuky dostupného tovaru na webstránke, ktorý je predmetom           objednávky: označenie tovaru (meno výrobku), veľkosť (ak je možný výber), počet kusov (ak je možný výber) a iné údaje, ktorých výber webstránka pri konkrétnom tovare umožňuje,

               4.2.2. údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, krajina), e-mail, telefónne číslo,

               4.2.3. ak je kupujúcim právnická osoba: názov firmy, IČO, IČ DPH,

               4.2.4. ak je požadované doručenie na inú adresu: meno a priezvisko, názov firmy (nepovinne), adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, krajina), e-mail, telefónne číslo,

                4.2.5. spôsob dopravy (podľa výberu na webstránke),

                4.2.6. spôsob platby (podľa výberu na webstránke),

                4.2.7. potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami,

                4.2.8. potvrdenie zadania objednávky so vznikom záväzku kupujúceho na vykonanie platby za zvolený tovar prostredníctvom na to sprístupneného tlačidla [Objednať s povinnosťou platby] na webstránke.

 • 4.3. S výnimkou podľa článku 4.5 nižšie predávajúci prijme každú objednávku v momente jej riadneho zadania (t.j. v momente splnenia všetkých krokov uvedených v článku 4.2 vyššie, resp. posledného z nich), ak k nemu dôjde v akýkoľvek pracovný deň (t.j. deň, ktorý nie je štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja v Slovenskej republike), v čase od 9:00 do 16:30 hod. lokálneho času (v Bratislave). Ak k riadnemu zadaniu objednávky v akomkoľvek inom čase, prijatie takejto objednávky predávajúcim nastane o 9:00 hod. lokálneho času (v Bratislave) v najbližší po tom nasledujúci pracovný deň.
 • 4.4. Do okamihu kliknutia na tlačidlo [Objednať s povinnosťou platby] má kupujúci možnosť meniť predmet a všetky ostatné informácie v objednávke. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke, rekapituláciu objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby a spôsob dodania tovaru, ako aj kontaktné údaje kupujúceho (ďalej len "rekapitulácia objednávky"). Prílohou rekapitulácie objednávky je aj v danom čase aktuálne a platné znenie týchto obchodných podmienok. Faktúru za tovar (PDF alebo v iný vhodný formát) predávajúci zašle na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke.
 • 4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky (t.j. odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy na jej základe) podľa vlastného uváženia a bez povinnosti akejkoľvek kompenzácie alebo iného plnenia v prospech kupujúceho, ktorý objednávku riadne zadal. Objednávka je odmietnutá, ak predávajúci zašle písomnú informáciu o odmietnutí objednávky na e-mail uvedený v rámci kontaktných údajov kupujúceho v takejto objednávke najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jej zadania.
 • 4.6. Uzatvorením zmluvy sa tieto obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 • 4.7. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom webstránky, teda s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí kupujúci sám (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy a tento svoj súhlas vyjadruje zadaním svojej objednávky.
 • 4.8. Ak sa tovar kedykoľvek od prijatia objednávky do jeho vyexpedovania kupujúcemu stane nedostupným, predávajúci môže od príslušnej zmluvy odstúpiť písomným oznámením zaslaným na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Odstúpením od zmluvy dôjde súčasne aj k zrušeniu príslušnej objednávky.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

 • 5.1. Cena tovaru uvedené v prehliadacej časti internetového obchodu sú uvádzané v eurách (EUR), vrátane DPH (ak sa uplatní). Po výbere tovaru sú ďalšie prípadné poplatky (náklady dodania tovaru, náklady jednotlivých spôsobov platby, atď.) zreteľne uvedené v procese vypĺňania a kontroly obsahu objednávky, pred jej záväzným zadaním zo strany kupujúceho.
 • 5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkané ceny tovaru priebežne meniť, aj bez akéhokoľvek vizuálneho alebo čisto textového upozornenia, že pri danom tovare došlo k zmene jeho ceny. Cena tovaru je záväzná momentom uzavretia kúpnej zmluvy a pre tovar, ktorý je predmetom objednávky a danej kúpnej zmluvy je ju ďalej možné meniť už len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • 5.3. V závislosti od výberu spôsobu platby sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť celú výšku kúpnej ceny (a akýchkoľvek súvisiacich poplatkov) v nasledovných termínoch:

                  5.3.1. osobný odber / platba prevodom - platba musí byť pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskôr v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu osobného odberu tovaru,

                  5.3.2. dodanie tovaru na adresu / platba na dobierku - bezprostredne pri prebratí tovaru od doručovateľa,

                  5.3.3. dodanie tovaru na adresu / platba prevodom - platba musí byť pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zadania objednávky kupujúcim,

                  5.3.4. dodanie tovaru na adresu / platba kartou online (ak je tento spôsob platby k dispozícii) - kupujúci zabezpečí, aby bola jeho platba pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zadania objednávky kupujúcim.

 • 5.4. Ak nedôjde k splneniu povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu postupom a v termíne uvedenom vyššie (alebo v neskoršom termíne, ktorý by prípadne mohol byť medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnutý), predávajúci je oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť písomným oznámením zaslaným na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Odstúpením od zmluvy dôjde súčasne aj k zrušeniu príslušnej objednávky.

6. Dodanie tovaru

 • 6.1. Po prijatí objednávky predávajúci zašle na e-mail, ktorý kupujúci v objednávke uviedol, aj informáciu o predpokladanom termíne pre odoslanie tovaru - najdlhšie do 10 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy a prijatia kúpnej ceny na účte predávajúceho (okrem prípadov objednávky s platbou na dobierku, kedy uvedená lehota začína v deň uzavretia kúpnej zmluvy). Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín pre odoslanie tovaru; informáciu o zmene termínu odoslania predávajúci včas zašle na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Okrem dohody o termíne osobného odberu predávajúci pri iných spôsoboch dodania tovaru negarantuje žiaden konkrétny termín dodania tovaru na adresu zadanú v objednávke.
 • 6.2. Pri dodaní tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke sa kupujúci zaväzuje tovar pri doručení na príslušnú adresu bezodkladne prevziať. Ak z dôvodov neprevzatia tovaru bude tovar nutné dodať opakovane, resp. ak dôjde k dohode na inej metóde dodania tovaru alebo na zmene miesta pre dodanie tovaru, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s prvým (neúspešným) dodaním tovaru, ako aj s každým ďalším dodaním tovaru.
 • 6.3. Predávajúci nemá povinnosť tovar pre účely jeho odoslania / odovzdania kupujúcemu nijako špecificky zabaliť, okrem vloženia do obalu podľa výberu predávajúceho, ktorý bude poskytovať ochranu proti fyzickému poškodeniu tovaru primeranú metóde dodania kupujúcemu uvedenú v objednávke. Kvalita a typ obalu použitého pri dodaní jedného tovaru nezakladá žiadny predpoklad alebo dohodu strán o balení tovaru pri ďalších nákupoch.

7. Záruka, reklamácia a vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 • 7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú následne, počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • 7.2. Pri tovare vyrábanom ručne (háčkované alebo pletené výrobky, jedno-kusové výroby strihané a šité ručne) sa vyskytujú nepravidelnosti tvaru, strihu alebo spojov a vyplývajú z výrobného postupu. Pokiaľ nenarúšajú celkovú celistvosť a dizajn výrobku, nie sú jeho vadami.
 • 7.3. V prípade podozrenia alebo zistenia vád tovaru kupujúci tieto oznámi písomne predávajúcemu, aj so stručným popisom a ak je to možné, fotodokumentáciou. Strany zmluvy potom môžu vzájomne komunikovať v snahe nájsť obojstranne uspokojivé riešenie. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, kupujúci je však zakaždým oprávnený reklamovaný tovar zaslať spoločne s písomným popisom závady alebo reklamačným formulárom z webstránky a dokladom o kúpe v obchode, na adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok. Prijatie reklamovaného tovaru predávajúci potvrdí písomne na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v jeho pôvodnej objednávke.
 • 7.4. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 7.5. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané (napr. pri ručných jedno-kusových výrobkoch nemusí byť výroba rovnakého náhradného kusu s odstupom času prakticky realizovateľná kvôli nedostupnosti pôvodných výrobných materiálov v danej farebnosti a textúre a pod.), ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 • 7.6. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.
 • 7.7. Ak neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád (nie však v prípadoch, keď by dodanie novej veci vzhľadom k jej povahe bolo neprimeraným nárokom), vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 • 7.8. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením, prečo bola reklamácia zamietnutá.
 • 7.9. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Písomné oznámenie o takomto odstúpení od zmluvy kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Kúpna cena, ktorú za takýto tovar kupujúci zaplatil predávajúcemu je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu, a to na číslo bankového účtu, z ktorého pôvodne prišla platba kúpnej ceny za príslušný tovar. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred.
 • 7.10.Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

 • 8.1. Strany uzatvárajú kúpnu zmluvu len v slovenskom jazyku.
 • 8.2. Akékoľvek spory medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy a/alebo objednávok uskutočnených prostredníctvom webstránky s konečnou platnosťou rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.